Goed nieuws van Andreas van der Jagt, initiatiefnemer van het plaatsen van een AED in Park Haagseweg:

Het heeft even mogen duren, maar dankzij de bewoners van appartementencomplex Louisiana is het eindelijk gelukt. De AED hangt niet op een heel prominente plek, maar dit was wel de beste plek vanwege de omstandigheden die nodig zijn (uit de zon en droog). De AED hangt aan de achterzijde van het pand (zie het kaartje en de foto’s).

Read more ...

Onderstaand bericht is verstuurd naar de stadsdeelcommissieleden, het stadsdeelbestuurssecretariaat en onze gebiedsmakelaar over de Nota Parkeermaatregelen, waarin wordt voorgesteld in Park Haagseweg betaald parkeren in te voeren:

-------------------------

Aan de Stadsdeelcommissie Nieuw-West


Op 4 juni 2019 was er een informatiebijeenkomst over de Nota Parkeermaatregelen Nieuw-West. Dat is een week voor uw bijeenkomst om te beslissen over de vaststelling van deze nota.
Een voor ons als bewonersvereniging Park Haagseweg opvallend onderdeel is dat de blauwe zone in Park Haagseweg wordt opgeheven en dat daarvoor in de plaats fiscaal parkeren wordt ingevoerd.

Nog veel opvallender vinden wij dat de bewoners en de bewonersvereniging Park Haagseweg bij deze besluitvorming in het geheel niet is betrokken. Terwijl wij toch de ervaringsdeskundigen zijn en er in Park Haagseweg op dit moment een heel gedifferentieerd parkeerregime heerst. Daarvan is in de nota niets terug te vinden. De nota is voor de situatie in Park Haagseweg onvolledig en bevat ook foute informatie. Wij hebben als bewonersvereniging regelmatig contact met ambtenaren, maar in dit geval heeft men ons niet betrokken, of willen betrekken. Voor een stadsdeel dat zelf in zijn nota schrijft op basis van participatie en gebiedskennis zoveel als mogelijk met draagvlak rekening te houden lijkt mij dat een hele vreemde en niet wenselijke zaak.

Er zijn vele zaken waar je als bewoner anders tegenaan kan kijken dan u doet. De belangrijkste vinden wij dat in de nota aan de ene kant wordt gezegd, dat parkeerdruk in de middag van boven de 90% problematisch is en aan de andere kant Park Haagseweg, met een parkeerdruk in de middag van tussen de 39 en 48% in de middag (op 4 middagen de afgelopen 2 weken door mij geturfd en volledig in overeenstemming met uw eigen bijlagen), fiscaal moet gaan parkeren. Daar komt bij dat de overlast in Park Haagseweg juist zal ontstaan door betaald parkeren: voor veel bedrijven en hun werknemers (de eventuele voornaamste “vreemdparkeerders” in onze wijk) zullen de kosten van betaald parkeren juist geen probleem zijn, wat ertoe kan leiden dat de parkeerdruk in onze wijk juist hoger zal worden dan deze nu is.

Op basis van in het kort geformuleerde eerste overwegingen/argumenten – vanwege de geringe tijd die ons beschikbaar is zonder uitgebreide raadpleging van onze leden en/of bewoners – verzoeken wij u op dit moment geen beslissing te nemen over de parkeermaatregelen in Park Haagseweg, maar eerst met de betrokken ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Tom de Kool
Voorzitter bewonersvereniging Park Haagseweg

Op dinsdag 4 juni van 19.00 tot 21.00 uur is er voor het gebied De Aker, Sloten en Nieuw Sloten een informatiebijeenkomst over de Nota Parkeermaatregelen van stadsdeel Nieuw-West in Basisschool De Vlaamsche Reus, Hechtelstraat 49 in Nieuw Sloten. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de adviesnota en kunnen bewoners vragen stellen.

Stadsdeel Nieuw West heeft een adviesnota geschreven aan het centrale stadsbestuur over de parkeermaatregelen vanaf 2020. In de nota van stadsdeel Nieuw-West staat onder andere dat Park Haagseweg overgaat van 'blauwe zone' naar 'betaald parkeren', ook wel 'fiscaal parkeren' genoemd. In het advies verandert er in de rest van Nieuw Sloten nu niets. Dat gebied wordt wél extra "gemonitord" om te zien of de parkeeroverlast niet gigantisch toeneemt.

De bewoners en/of de bewonersvereniging van Park Haagseweg zijn bij de totstandkoming van de nota niet geraadpleegd.

In de Westerpost heeft een artikel gestaan over de nota, inclusief kaartjes van de gebieden. Zie: https://www.westerpost.nl/inloopavonden-nota-parkeren/
De nota zelf vindt u via: https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/910855/nota_parkeermaatregelen_nieuw-west.pdf

Read more ...

Op 8 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering 2019 van Vereniging Park Haagseweg plaats. Ondanks dat de locatie wat verder weg was dan wij de laatste jaren gewend waren, is er toch een mooi aantal leden aanwezig geweest. Hieronder is het verslag te downloaden.

Verslag ALV PHw 2019

Na de vergadering stuurde Frans Peters, duurzaamheidsambassadeur bij de gemeente, nog enkele tips voor websites over duurzaamheid door:

Met een groepje van 8 buurtbewoners werden wij onthaald door Marleen de Groot, gebiedsmakelaar. Ook aanwezig, en onze experts in veiligheid, de wijkagenten: Willem Brouwers (Nieuw Sloten-Noord) en Laura van Lunenburg (Nieuw Sloten-Zuid).

De wijkagenten gaven allereerst aan dat je het inbrekers moeilijker kunt maken, maar helemaal voorkomen kan nooit. Als inbrekers echt binnen willen komen, lukt het ze helaas toch wel.

We zijn rond 18:15 van start gegaan met de wandeling. Er is al wandelend gekeken naar verschillende huizen en situaties. Onderstaand de punten die opvielen.

Read more ...