Samen met enkele bewoners hebben wij een reactie opgesteld op het plan van de projectgroep Sloterweg Autoluw. De reactie zoals wij deze naar de projectgroep hebben verstuurd tijdens de inspraaktermijn, staat hieronder. 

----------------------

Voorgeschiedenis

Bewoners van Park Haagseweg zijn nooit betrokken geweest bij de planvorming voor de doorstroom en het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Sloterweg. Wel bij de informatie over de plannen voor de Riekerpolder. Maar daar waren indertijd hele andere plannen voor de Johan Huizingalaan en de Sloterweg Oost. Wij werden geconfronteerd met een kant-en-klaar plan voor de Sloterweg West en Nieuw-Sloten, waarbij de oplossing was om veel verkeer langs onze wijk te leiden via Johan Huizingalaan/Henk Sneevlietweg/Oude Haagseweg. Op vragen daarover aan het projectteam autoluw SlotenNieuwSloten werd ons meegedeeld dat de consultatie achteraf volstond voor onze inbreng.

Een van onze adviezen was daarna dan ook om af te stemmen met de plannen van de projectgroepen voor Schinkelkwartier/Riekerpolder en De Oeverlanden. De belangrijkste punten voor onze wijk zijnde veiligheid van de Sloterweg Oost, de al grote milieubelasting door A4/A10 en Schiphol, de bereikbaarheid van onze wijk en de verbinding met Nieuw Sloten, waar zich onze winkels, sportverenigingen, scholen en vaak ook onze sociale contacten bevinden. Op dat laatste punt was ons door het projectteam autoluw SlotenNieuwSloten eind 2020 al per e-mail meegedeeld, dat wij in Park Haagseweg automatisch ontheffingen voor de camera's in Nieuw-Sloten zouden krijgen.

Wij zouden eerder betrokken moeten zijn geweest omdat wat ons betreft de veiligheid de gehele Sloterweg betreft. Dat had voorkomen dat de huidige projectgroep ons aanvankelijk vergeet, maar dan toch naar onze ideeën vraagt en vervolgens zich beperkt tot de veiligheid van de Sloterweg West. Het is niet zo, dat fietsers en voetgangers na de Sloterweg West verdwenen zijn. De veiligheid is voor hen net zo’n probleem op de Sloterweg Oost. De huidige projectgroep houdt zich alleen bezig met de veiligheid van de Sloterweg West. Maar wist ons wel te vertellen dat het maar de vraag was of wij een ontheffing zouden krijgen voor onze natuurlijk woonomgeving Nieuw-Sloten en tussen neus en lippen werd er ook nog gezegd, dat het logisch was, dat we tegen de grote milieubelasting van de Louwesweg/Johan Huizingalaan/Henk Sneevlietweg waren. De luchtkwaliteit en geluidsbelasting zou toch echt een punt van aandacht moeten zijn. Ook gezondheid van bewoners is voor de bewoners belangrijk.

Veiligheid

Als bewonersvereniging zijn wij al heel lang bezorgd over de veiligheid op de Sloterweg Oost. De weg is te smal en daardoor gevaarlijk voor voetgangers, fietsers en snelverkeer. Terwijl er wel veel voetgangers en fietsers (naar school, sportvereniging, manege, Siegerpark, woningen en bedrijven) zijn. Daar komt bij, dat het aantal bewoners aan de Sloterweg flink is toegenomen en zal blijven toenemen door nieuwe woningen (onder meer kavels en 365 appartementen David Ricardostraat) en uitbreiding van de sportfunctie van het sportpark Nieuw Sloten met onder andere sportclub Xenios. Het stoppen en parkeren van auto’s op de weg en de fietsstroken maken het levensgevaarlijk. We zijn dan ook blij, dat er nu mede door onze bemoeienis een parkeerverbod op de Sloterweg Oost is ingevoerd. Helaas wordt er niet gehandhaafd. Daardoor blijft de gevaarlijke situatie bestaan! We pleiten voor een maximale snelheid van 30 kilometer op de Sloterweg Oost. Elders kan dat ook, dus doe dat ook hier zo snel mogelijk. Maar dan moet er ook gehandhaafd worden. Aanleg van betere verlichting voor fietsers is tevens wenselijk op de Sloterweg Oost die door de grote bomen erg donker is, ook bij daglicht. Helaas beperkt de huidige projectgroep zich tot de Sloterweg West. Dat is misschien ook hun opdracht, maar dan is de opdracht echt veel te beperkt!

Nieuw Sloten

Zoals in de voorgeschiedenis al vermeld liggen voor de meeste bewoners de sociale activiteiten en contacten in Nieuw Sloten. Dat is belangrijk en ontheffingen voor het passeren van de camera’s zijn voor de bewoners van onze wijk noodzakelijk. Dit is ons in 2020 ook toegezegd en wij gingen en gaan ervan uit dit ook zal gebeuren.

Luchtkwaliteit en geluidsbelasting

Park Haagseweg ligt in de kom van A4, A10 en Schiphol. De luchtkwaliteit is daardoor niet goed en de geluidsbelasting hoog. De maatregel om het verkeer op de Sloterweg te verminderen zal leiden tot een toename van verkeer op Louwesweg, Johan Huizingalaan, Henk Sneevlietweg en oude Haagseweg en daarmee gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting. In de nota wordt gezegd, dat dit alles kan gebeuren zonder maatregelen om de doorstroming te bevorderen. Daar zijn wij het als ervaringsdeskundigen niet mee eens. Er hoeft nu maar iets te gebeuren en op de Henk Sneevlietweg staat een grote file. Als er niets aan de doorstroming gebeurt zal dit door de verkeerstoename leiden tot veel stank en geluid. We vragen daarom aandacht voor het beperken van geluidsoverlast en vervuiling op de Johan Huizingalaan door maatregelen om de doorstroming te stimuleren en sluipverkeer ten tijde van files op A10 en A4 te ontmoedigen.

In de plannen zien we dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met waterbed effect. Als bewoners zien wij als ervaringsdeskundige, dat er bij het minste of geringste oponthoud op de ring A10 dan wel A4, het verkeer op de Johan Huizingalaan/Henk Sneevliet volledig vastloopt en stil komt te staan. Ook de rotonde van de Oude Haagseweg naar de A4 is nu al regelmatig een probleem. Deze problemen zullen met deze plannen alleen maar toenemen. Het verwondert ons dat daar geen rekening mee gehouden. Als controlemiddel het monitoren van de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting, naast het monitoren van de doorstroming.

Betrekken bewoners(vereniging) Park Haagseweg

Bewoners van de Park Haagseweg zijn bij het hele proces op een aantal moment vergeten. We willen graag afspraken met de Gemeente Amsterdam om dat in de toekomst te voorkomen. Er spelen nu al veel projecten en er gaan er ongetwijfeld ook nog vele aankomen. Bij voorbeeld Schinkelkwartier, metrostrations, Nieuwe Meer en Oeverlanden. En het voorkomt soms ook, dat de gemeentelijke projectgroepen van elkaar niet weten wat ze doen.

Conclusie

De bewonersverenigingPark Haagseweg ondersteunt de keuze voor variant 2a met de volgende aanvullingen.

  1. Onveiligheid Sloterweg Oost wordt aangepakt. Is hard nodig als hoofdnet fiets. Zo snel mogelijk maximaal 30 kilometer per uur, betere verlichting voor fietsers/voetgangers, handhaving parkeerverbod en maximale snelheid 30 kilometer per uur.
  2. Ontheffingen voor bewoners Park Haagseweg voor de camera's in Nieuw-Sloten.
  3. Maatregelen voor de doorstroming Louwesweg, Johan Huizingalaan, Henk Sneevlietweg, Oude Haagseweg. Het meten en monitoren van luchtkwaliteit, geluidsbelasting en doorstroming.
  4. Afspraken vastleggen met de gemeente Amsterdam over het betrekken van de bewonersvereniging Park Haagseweg bij lopende en toekomstige projecten.

Het bestuurlijk stelsel is de manier waarop de stad wordt bestuurd door de gemeenteraad, het college van B en W en de bestuurscommissies van de stadsdelen. De gemeente Amsterdam organiseert binnenkort een inspraakronde over de plannen voor de verbetering van het bestuurlijk stelsel.

In januari dit jaar stond het advies hierover van stadsdeelcommissie Nieuw-West aan het centrale bestuur van Amsterdam op hun politieke agenda. Onze voorzitter heeft tijdens die bijeenkomst gebruikgemaakt van de inspraakmogelijkheid en namens onze vereniging laten weten wat voor ons als bewoners het probleem van het functioneren van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West is. Hieronder de tekst: 

Read more ...

De wethouder van Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam, Sharon Dijksma, schreef eind juni een brief over betaald parkeren in Nieuw-West aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West. Daarin staat dat, als het aan B&W van Amsterdam ligt, betaald parkeren in elk geval tot half 2021 buiten Park Haagseweg blijft. Download hier de hele brief: Beantwoording advies DB NW parkeren Nieuw-West (zie vooral pagina 3).

Waarschijnlijk zal de Westerpost hier volgende week een artikel aan wijden. Wij zullen na de zomervakantie in onze nieuwsbrief verslag doen van de ontwikkelingen.

Ook bij AT5 is hier iets over te lezen: https://www.at5.nl/artikelen/203041/stadsbestuur-wil-blauwe-zones-in-osdorp-slotervaart-en-sloten-behouden