Notulen Algemene Leden Vergadering Vereniging Park Haagseweg
 
Datummaandag 3 maart 2014
 
 
Locatie: Huis van de Wijk, Belgiëplein
 
___________________________________________________________________________
 
1. Opening en welkom
Henri Krop opent de vergadering, neemt de agenda door en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Het bestuur bestaat uit Henri Krop (voorzitter), Gerard Diependaal (penningmeester), Ivan Nio (secretaris) en Ewout Kramer (website). 
 
2. Verslag ALV 2008
De notulen van 2013 worden doorgenomen en goedgekeurd.
 
3. Overzicht verenigingsjaar (in- en externe activiteiten)
Dakopbouwen. Ivan Nio geeft een korte toelichting op de gang van zaken in het afgelopen jaar. Er zijn oa. twee gesprekken geweest bij de wethouder Els Verdonk en haar ambtenaren en er is een compromis bereikt tussen voor- en tegenstanders. Een algeheel verbod op dakopbouwen was niet aan de orde. De door ons benaderde architect Henk Döll heeft in het bereiken van het compromis een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft een nieuwe, verbeterde volumeschets gemaakt van de dakopbouwen, zodanig dat het ook past bij de architectuur van de woningen. In principe is het nu mogelijk om op de patiowoningen een kleine dakopbouw van maximaal 23 vierkante meter te realiseren. Het bestemmingsplan is in de zomer van 2013 door de deelraad vastgesteld. Tot op heden is er nog geen aanvraag voor een dakopbouw binnengekomen. Het bestuur houdt mogelijke aanvragen voor dakopbouwen in de gaten. We zullen weer advies vragen van Henk Döll als er een aanvraag voor een dakopbouw ligt. Het bestuur krijgt complimenten voor de inzet. Iemand uit de zaal: wat als de buren niet akkoord gaan met de dakopbouw? Kan je daartoe gedwongen worden? Er is als belanghebbende bewoner altijd bezwaar aan te tekenen. Het is ook verstandig om als aanvrager in gesprek te gaan met de buren (niet alleen de naaste buren, maar ook de buren aan de achterzijde). 
 
Stand van zaken terrein politieschool: van de vijftien kavels die in de verkoop zijn gegaan zijn er acht verkocht. Als er tien zijn verkocht start de sloop van de politieschool. Er komen twee nieuwe fietspaden. Het eerste fietspad gaat over het terrein van de politieschool en het Christoffel Plantijnpad met onze wijk. De aansluiting op de speeltuin is wat ongelukkig. Het tweede nieuwe noord-zuidfietspad gaat langs de westzijde van de speeltuin en zal straks onderdeel uitmaken van de hoofdfietsroute tussen Sloterplas en Nieuwe Meer. 
 
De activiteitencommissie (met als trekkers Loes de Wit en Mariëlle van den Ackerveken) heeft in 2013 weer veel verschillende activiteiten georganiseerd zoals het Paaseierenzoeken (31 maart), een zwerfvuildag op 20 april, een spelletjesavond op 7 juni, het buurtfeest op 21 september en Sint-Maarten (11 november). Op 9 november is een eerste walk-in-dinner georganiseerd. In wisselende teams hebben bewoners voor elkaar gekookt. 
 
4. Financieel verslag
Gerard Diependaal licht het financieel jaarverslag 2013 toe. De architect Henk Döll heeft 900 euro gevraagd voor advies- en tekenwerk inzake de dakopbouwen. Het Stadsdeel Nieuw-West en de Vereniging betalen ieder de helft. De bijdrage van de Vereniging aan Döll valt onder de kop ‘expertise inhuur’ à 466, 27 euro. Er zijn voor de uitgaven voor St. Maarten geen rekeningen ontvangen. Er is in 2013 minder uitgegeven aan het buurtfeest dan in 2012. In 2013 kwam de begroting uit op 20,80 euro in de plus. De kascommissie is akkoord met het jaarverslag. 
 
5. Kascommissie
Er meldt zich niemand aan voor de kascommissie. Niels blijft nog een jaar aan. 
 
6. Samenstelling bestuur
Jan van Spijker (Boy Edgarstraat 3) meldt zich aan als nieuw bestuurslid. 
 
7. Geplande acties voor 2014: schilderactie en website
Gerard Diependaal vertelt dat er drie offertes voor schilderwerk van het houten buitenwerk zijn aangevraagd. Firma Kramer is de duurste.  Firma Mijnschilderwerk (woont in de wijk) en de firma Tommy Warger vragen beduidend minder. Gerard stelt voor dat de bedongen staffelkorting beperkt blijft tot de leden van onze vereniging. Een bericht over de aangevraagde offertes met staffelkorting wordt op onze website gezet. Leden kunnen hierop reageren en krijgen dan de offerte per mail toegestuurd. 
 
Ewout Kramer legt uit dat onze website al 12 jaar oud is en aan vervanging toe is. De website heeft te beperkte mogelijkheden. Er zijn met twee bedrijven een gesprek gevoerd over een nieuwe website. Een bedrijf (een bewoner uit onze wijk) sprong eruit. De penningmeester voegt hieraan dat aan een nieuwe website kosten verbonden zijn. Er is in 2014 daarom 250 euro gereserveerd voor aanschaf van software en een bedrag van 750 euro aan kosten voor het maken van de website. Dat betekent dat de vereniging voor 1000 euro in de min gaat in 2014. Maar er is nog genoeg in kas. En we kunnen weer jaren vooruit met de nieuwe website. De aanwezige leden gaan akkoord met het plan voor de nieuwe website en de kosten. 
 
8. WOZ 
Enige tijd geleden heeft men een beschikking over de WOZ waarde ontvangen. Een bewoner uit de Count Basiestraat merkt op dat de WOZ waarde van zijn woning in 2013 268.000 euro was en nu 273.000 euro. Zijn buurman met precies dezelfde woning had in 2013 dezelfde WOZ waarde, maar nu slechts 254.000 euro. Hoe kunnen er zulke grote verschillen in waarden zijn? Een van de aanwezigen merkt op dat dit komt door andere referentiewoningen. Bij iemand is het gedaald van 293.000 naar 279.000 euro. Als de WOZ-waarde onder de 280.000 euro ligt heeft het weinig zin om bezwaar aan te tekenen. De woningen in Park Haagseweg zijn jarenlang te hoog getaxeerd. Nu kloppen de WOZ-waarden weer enigszins. 
 
9. Asbest Louweshoek 
Er zijn problemen met de asbestverwijdering bij het complex Louweshoek. Het televisie programma Radar besteedde aandacht aan de slordige asbest verwijdering. Moeten wij ons zorgen maken? Volgens bewoner Maarten Van Mourik – die goed is ingevoerd - zit het stadsdeel er bovenop en is ook de bouwinspectie en de GGD actief. We hoeven ons niet zoveel zorgen te maken. De communicatie met de bewoners hoort te gebeuren door de eigenaar van het pand Woonzorg en dat gaat niet goed. Iemand merkt op: het stadsdeel zou huis aan huis een brief moeten bezorgen om de ongerustheid weg te nemen. 
 
10. Glasvezel 
Extra agendapunt. Ewout Kramer legt uit. We krijgen glasvezel in onze wijk. Verschil met de telefoon en kabel is dat de glasvezel even veel capaciteit biedt voor data vanuit je huis naar buiten als van buiten naar je huis. Bij telefoon en kabel is meer capaciteit om bestanden het huis in te krijgen dan eruit. Glasvezel is daarom vooral handig als je thuis werkt en zware bestanden moet versturen. In de zomermaanden wordt in onze wijk de glasvezel aangelegd. Reggefiber is bij alle bewoners langs geweest met de vraag of men een aansluiting wil. Het is handig om die aansluiting wel aan te laten leggen, ook als men nog niet weet of men wel over wilt stappen. Anders moet er later honderden euro’s voor worden betaald. 
 
11. Rondvraag
Opmerking: fietsers en soms ook scooters rijden soms met hoge snelheid op de stoep. Wat is daar aan te doen? De trottoirs moeten toegankelijk blijven voor rolstoelen en rolkoffers van de gasten van het hotel. Er moet wel vrije doorgang zijn. Hekjes ter voorkoming van fietsers worden daarom bijna nooit meer geplaatst. Het bestuur gaat informeren bij de wijkmanager.
 
Vraag over het groen buiten de wijk. Na het bruggetje van de Ben Websterstraat: sleuven in het groen. Zijn daar geen boomstammen te leggen? 
 
De bushalte op de Johan Huizingalaan heeft een onlogische plek. Wie daar uitstapt moet over de berm naar huis. Volgens iemand heeft dat te maken met de stoplichten. 
Bus 195 rijdt niet meer in het weekend en ’s avonds. Bus 69 is een alternatief. Die rijdt eens in het kwartier. 
 
Opmerking over de toegenomen overlast van Schiphol. Veel geluid en trillingen. De geur van kerosine valt ook op, met name rond een uur of 7 à half 8 ’s ochtends, vooral bij zuidenwind. 
 
Opmerking over de GSM antennes op de Lousianaflats staan GSM antennes. Een bewoner soort zich eraan. Antwoord van iemand: VVE Louisiana heeft daar toestemming voor gegeven. Ze krijgen daar voor betaald. Dat is de autonomie van deze VVE. 
 
Vraag over het voormalige IBM kantoor op de Johan Huizingalaan. De parkeerplaats lijkt wel een autokerkhof.  Wat gebeurt daar? Antwoord: het oude kantoor wordt getransformeerd tot een soort broedplaats voor bedrijven (B-Amsterdam). 
 
Wie zwerfvuil of gebreken aan de openbare ruimte ziet kan dat doorgeven aan een app ‘buitenbeter’ van de gemeente. Je maakt een foto en als het allemaal goed gaat wordt het dezelfde week nog gerepareerd/opgeruimd. 
 
Henri Krop bedankt alle aanwezigen en de vergadering wordt gesloten.