Onderstaande brief hebben de initiatiefnemers van de actie tegen dakopbouwen in onze wijk op 24 maart 2019 gestuurd aan de medestanders van deze actie:


Beste medestander(s) tegen dakopbouwen in Park Haagseweg,

U heeft een tijdje niets van ons gehoord, maar we hebben niet stil gezeten. Via deze email willen wij u wederom graag op de hoogte brengen van de stand van zaken m.b.t. onze actie tegen dakopbouwen in Park Haagseweg. Daarnaast verstrekken wij u informatie over de aanvraag omgevingsvergunning t.b.v. de dakopbouw die vorig jaar door de gemeente Amsterdam is afgewezen.

In het kort eerst een beknopte samenvatting van de laatste stand van zaken.

In maart 2018 hebben wij samen met enkele bestuursleden van de Buurtvereniging een bespreking gehad met de behandelende ambtenaar van de aanvraag omgevingsvergunning en een afgevaardigde van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Tijdens de bespreking werd duidelijk dat de afdeling Ruimtelijke Ordening van mening is dat dakopbouwen op onze patiowoningen in het algemeen genomen niet stroken met de architectonische opzet van de wijk. Zowel de handtekeningenactie als onze aanvullende zicht- en bezonningstudies hebben tot dit standpunt bijgedragen.
Naar aanleiding van deze bespreking hebben wij samen met enkele bestuursleden van de buurtvereniging in april 2018 bij de Gemeente Amsterdam een voorstel ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen, met het doel dat in de toekomst een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw, op andere woningen dan aan de zuidkant van de Billie Holiday- en Boy Edgarstraat, al bij voorbaat niet mogelijk zou zijn.

De voornaamste redenen van de voorgestelde bestemmingsplanwijziging zijn:

1. Bewonersenquête
De weerstand tegen dakopbouwen in onze compact bebouwde wijk is groot. In totaal hebben 235 bewoners van onze wijk schriftelijk verklaard tegen het plaatsen van dakopbouwen te zijn. De volgende overwegingen hebben daarbij een rol gespeeld:

  • aantasting van de unieke architectonische waarde van de wijk.
  • vermindering van privacy;
  • beperking van lichtinval en vermindering van de bezonning van woningen;
  • vermeerdering van schaduwwerking in de wijk in de woningen;
  • vermindering van uitzicht (naar de lucht vanuit de woningen).

2. Negatieve beoordeling aanvraag omgevingsvergunning door Stadsdeel Nieuw West
De afdeling Ruimtelijke Ordening heeft geconcludeerd dat de aangevraagde dakopbouw onaanvaardbaar was. De aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) werd afgewezen.

3. Discrepantie tussen het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van het bestemmingplan.
In het bestemmingsplan Park Haagseweg e.o. staat aangegeven dat de maximale bouwhoogte ter plaatse van de bestaande patiowoningen (bestaande uit twee bouwlagen) 6 meter is. Alleen aan de zuidkant van de Billy Holidaystraat en de zuidkant de Boy Edgarstraat is een derde bouwlaag als recht toegelaten. Echter, in het vaststellingbesluit van het bestemmingsplan is de volgende tekst opgenomen:
‘Het toevoegen van een derde bouwlaag in een woonbuurt als het onderhavige is in principe niet onaanvaardbaar, mits op passende wijze wordt rekening gehouden met effecten op bezonning, uitzicht, privacy en nieuwe inkijk, bijvoorbeeld door een setback.’. Tevens is in het vaststellingsbesluit een dakplattegrond weergegeven met grenslijnen voor een eventuele dakopbouw.
De hier gewekte suggestie van de mogelijkheid tot het plaatsten van een dakopbouw blijkt (dus) niet te bestaan. De tekst en de dakplattegrond in het vaststellingsbesluit zijn wat ons betreft misleidend en dienen te worden verwijderd.

Naar aanleiding van ons verzoek tot wijziging van het bestemmingplan hebben we eind vorig jaar een brief ontvangen van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Nieuw West. In deze brief staat aangegeven dat het verzoek tot wijziging van het bestemmingplan niet in behandeling kon worden genomen. Tijdens een tweede gesprek samen met enkele bestuursleden van de buurtvereniging bij de Gemeente Amsterdam (wederom bij de afdeling ruimtelijk ordening) is dit nader toegelicht. Het blijkt dat ons verzoek tot wijziging van het bestemmingplan niet in behandeling kan worden genomen omdat de gewenste wijziging geen betrekking heeft op een wijziging van ‘rechten’ in het bestemmingplan.
Het bestemmingsplan bestaat namelijk uit 3 delen:

  • Een plankaart (juridisch bindend)
  • De regels (juridisch bindend) – bijv. maximale bouwhoogte = 6 meter.
  • Een toelichting (geen juridische status – niet juridisch bindend).

De hierboven vermelde tekst en dakplattegrond hebben betrekking op de toelichting van het bestemmingplan en hebben dus geen juridische status. Er kan geen procedure worden opgestart om het bestemmingplan te wijzigen omdat er juridisch gezien niets wordt gewijzigd.

Hoewel wij ons goed kunnen voorstellen dat het juridische karakter van het geheel u de wenkbrauwen doet fronsen is de uiteindelijke uitkomst van dit alles goed nieuws. Het bestemmingsplan is leidend. Met andere woorden: de maximale bouwhoogte is 6 meter (twee woonlagen).

Zo geeft de Gemeente o.a. aan:

brief gemeente dakopbouwen

Echter, het is dus nog steeds mogelijk dat een volgende nieuwe bewoner door de gebruikte terminologie in de toelichting van het bestemmingplan op het verkeerde been wordt gezet en een vergunningsaanvraag voor een dakopbouw indient bij de Gemeente Amsterdam. Omdat wij het zekere voor het onzekere willen nemen zullen wij ook dan een ‘actie tegen dakopbouwen’ opstarten. Hopelijk kunnen wij ook dan op uw medewerking rekenen.

Met deze email sluiten wij deze actie af. Wij waren heel erg verheugd met de steun die wij van u en de buurtvereniging hebben ondervonden.

Zeer veel dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Sander Weeda en Anna Dorota Radzimirska (Count Basiestraat 16)
Maurice Tjin & Magda Kluis (Count Basiestraat 14)