Eerder hebben wij een opzet gedeeld voor onze reactie op de projectnota voor het Schinkelkwartier. Lees de nota (PDF, 77 pagina's), bekijk meer informatie of samenvattende filmpjes. We hebben ontzettend veel waardevolle feedback ontvangen en op basis daarvan onze tekst voor de inspraak aangepast. Hieronder de definitieve reactie die naar de projectgroep is gestuurd:

Reactie bewonersvereniging Park Haagseweg op concept projectnota Schinkelkwartier

Algemeen
Er zitten goede ideeën in de projectnota Schinkelkwartier. Helaas komen deze onvoldoende tot hun recht. Dat komt voor een (groot) deel door de ambities waarmee aan de projectnota is gewerkt.

Gezondheid en veiligheid

De ambitie is om van Schinkelkwartier een gezonde en veilige leefomgeving te maken. Door de invloed van de milieubelasting op de gezondheid zoveel mogelijk te beperken, vermijden we onaanvaardbare gezondheids- en veiligheidsrisico's. Dat klinkt mooi, maar het uitgangspunt voor een gezonde leefomgeving zou, juist vanwege de in de nota geconstateerde milieubelasting door auto- en vliegverkeer, moeten zijn:

"We maken van het Schinkelkwartier een gezonde leefomgeving." Daarmee kunt u voorkomen dat in de uitwerking verhoogde waarden worden aanvaard door de normen van deze waarden op te rekken. Dat heeft grote gevolgen voor onze wijk Park Haagseweg, die juist in de oksel van de A10 en A4 ligt, omsloten door het plangebied van het Schinkelkwartier. Zowel de luchtkwaliteit als de geluidshinder staat bij onze wijk sterk onder druk. Schiphol en de (snel)wegen versterken elkaar daarin. Daar komt bij dat metingen van een "ideale" situatie uitgaan, maar die situatie doet zich op Schiphol niet heel vaak voor, onder meer door het steeds terugkerende baanonderhoud. Daarnaast is er bij westenwind veel geluidshinder van grondgeluid van vliegtuigen. Er zijn bewoners in onze wijk die daar veel last van hebben. Een bewoner meet zelf en komt regelmatig uit op waarden boven de 55dB. De bewoner heeft de geluidsmetingen opgevraagd, maar (nog) niet ontvangen. Het is dan ook de vraag of de in de nota gehanteerde geluidsmetingen voor Park Haagseweg de werkelijke situatie weergeven.

Advies 1: Doe nieuwe, objectieve geluidsmetingen, ook of juist in Park Haagseweg.

Advies 2: Hanteer geen verhoogde normen voor waarden, zeker niet als het gezondheid betreft. Dat zou zelfs niet overwogen moeten worden. Zorg ook voor de gezondheid van de bewoners in Park Haagseweg.

De aardewal, die de geluidshinder terug zal dringen, vinden wij een heel goed idee. Gezien de overlast van geluid en de gevolgen van dalende en stijgende vliegtuigen voor de gezondheid van bewoners in Park Haagseweg zou er zo snel mogelijk met de aanleg langs de A4 begonnen moeten worden. Voor de geluidshinder van de op de grond (proef)draaiende vliegtuigen op Schiphol (Aalsmeerbaan) zou de wal naar het westen doorgetrokken moeten worden.

Advies 3: Begin zo snel mogelijk in de eerste fase met de aanleg van de aardewal langs de A4 en verleng deze naar het westen om het grondgeluid tegen te gaan.

Groen en biodiversiteit

Er wordt in de nota niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen groen en biodiversiteit. Dat vinden we een gemiste kans. Vooral omdat er in de Oeverlanden, het Siegerpark en de tuincomplexen Ons Buiten, Lissabon en het Oude Bijenpark juist een ongelooflijke biodiversiteit aanwezig is. Ze maken niet voor niets deel uit van de groene scheg. Waar vind je dit nog binnen Amsterdam?!

Advies 4: Laat u inspireren door David Attenborough in zijn documentaire 'A life on our planet' en kies voor de unieke kans om deze biodiversiteit juist uit te breiden met het gebied langs de A4. Dat kan heel goed in combinatie met de aanleg van de aardewal langs de snelweg! Dus geen bebouwing aldaar. Maar zorg direct voor verbinding tussen de groene, biodiverse geluidswal en de al aanwezige biodiverse gebieden. Tunnels voor dieren kunnen daartoe een bijdrage leveren.

Er wordt in de projectnota gesteld dat de aandacht vooral is uitgegaan naar het gebied binnen de plangrenzen die door het bestuur werden vastgesteld. Daar sprokkelt men vierkante meters om aan de norm te voldoen. Maar ook wordt aangegeven dat een bredere blik soms leidde tot ideeën of wensen voor invulling van groen in de omgeving van Schinkelkwartier. Bijvoorbeeld door intensivering en uitbreiding van de nabijgelegen sportparken Sloten en Sloten-West, en mogelijke inpassing in de openbare ruimte van natuur- en recreatielandschap De Oeverlanden en nabij de Oude Haagseweg. Die zouden dan in plaats kunnen komen van groen in het Schinkelkwartier. Die zijn in deze projectnota opgenomen, maar zijn geen onderdeel van het projectbesluit. Daar waar deze wensen voorwaardelijk zijn voor de ontwikkeling van Schinkelkwartier wordt de besluitvorming daarover buiten Schinkelkwartier om voorbereid.

Dit vinden wij geen correcte werkwijze, omdat er op deze wijze impliciet beslissingen worden genomen over de invulling van de omgeving en wij vinden dat het groen prima in het projectgebied kan worden opgelost. Dat kan ook simpel door het gebruik van de groene aardewal.

Advies 5: Creëer het groen binnen het projectgebied en ga niet impliciet beslissen over projecten in de (nu groene en vaak biodiverse) omgeving.

Het ontwikkelen van een innovatiedistrict in het gebied Nieuwe Meer kan prima samengaan met groen en biodiversiteit.

Advies 6: Maak biodiversiteit een belangrijk onderwerp voor de innovatie.

Langs de A10 zijn honderden bomen gekapt. In een gebied met zo'n hoge milieubelasting een groot verlies.

Advies 7: Plant langs de A10, waar honderden bomen gekapt zijn, weer bomen.

Autoluw

Voor Park Haagseweg is het opheffen van de door de Johan Huizingalaan gevormde barrière een prima idee. Dit leidt voor de bewoners tot een verminderde milieubelasting, zowel qua hoeveelheid geluid als luchtvervuiling. Mogelijk kan daarmee ook een einde komen aan de blackspot op de kruising Johan Huizingalaan/Sloterweg.

De centrale as door het Schinkelgebied wordt een oost-west georiënteerde straat voor langzaam verkeer, de Nieuwe Sloterweg, die een verbinding legt tussen de verschillende deelgebieden. Deze wordt door een brug over de Schinkel ook verbonden met stadsdeel Zuid en het centrum. Een mooi plan, met de realisering waarvan​ wat ons betreft zo snel mogelijk gestart mag worden. Het past prima bij de gehele Sloterweg als in de eerste plaats ingericht voor langzaamrijdend verkeer. Een planning hiervoor zou in de projectnota opgenomen behoren te worden.

Advies 8: Ga bij het maken van mobiliteitsplannen in de omgeving vanaf nu uit van de Johan Huizingalaan als stadsstraat met maximaal 30 km per uur en van de Sloterweg als primair gericht op langzaam verkeer.

Autoluw en verdichting betekent weinig tot geen plek voor auto's. Maar die auto's zijn er. In de nota staan normen voor het aantal auto's, waarvoor parkeerplekken worden gereserveerd. Het aantal parkeerplekken is veel lager dan het aantal auto's dat aanwezig is. Het logische gevolg is dat de omliggende buurten parkeeroverlast gaan krijgen. Voor Nieuwe Meer West en Oost is dat Park Haagseweg. Op deze manier worden de negatieve gevolgen over de schutting van het projectgebied gegooid.

Advies 9: Neem de verantwoordelijkheid voor uw plannen en laat onze buurt niet opdraaien voor de door de plannen veroorzaakte overlast.

Ontwikkeling ongedeelde stad

In de nota wordt gesteld dat Schinkelkwartier de ontwikkeling van een inclusieve en ongedeelde stad ondersteunt door segregatie op de woning- en arbeidsmarkt zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vinden wij een prachtig uitgangspunt en dat onderschrijven we dan ook van harte. De Dienst Wonen van de gemeente Amsterdam heeft de ambitie van de ongedeelde stad echter al jaren geleden losgelaten en de tweedeling in Amsterdam is alleen maar groter geworden. Alleen verdichting lost dat probleem niet op. Hoe dat wel te doen, zou in de nota horen te staan.

Advies 10: Laat de ongedeelde stad geen loze kreet zijn, maar geef concreet aan waaruit de bijdrage daaraan van het Schinkelkwartier bestaat.

Openbaar vervoer

Natuurlijk zijn wij als buurt blij wanneer het openbaar vervoer verbeterd wordt. Het probleem is dat het openbaar vervoer in onze buurt in het verleden juist slechter is geworden, met name door het afschaffen van bus 195. En ook nu staat al in de inspraaknota dat de geprefereerde tramverbinding waarschijnlijk niet gerealiseerd gaat worden. De toenemende vergrijzing maakt een betere openbaarvervoerverbinding alleen maar noodzakelijker - zeker in combinatie met een daardoor mogelijke vermindering van het autoverkeer.

Advies 11: Start zo snel mogelijk met het realiseren van goede openbaarvervoerverbindingen.

Gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte en het verkeer

Wij zijn het ermee eens dat gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte en het verkeer nodig zijn om alle plannen te kunnen verwezenlijken. Ze vormen de voorwaarden om zaken tot stand te kunnen brengen.

Advies 12: Reserveer in de nota geld voor de noodzakelijke aanpak. Zie ook onze hierboven geformuleerde adviezen.

Communicatie

De bewoners van Park Haagseweg wonen niet in het plangebied van het project Schinkelkwartier. Maar zij hebben er gezien de ligging, de ontwikkelplannen en de milieubelasting straks wel heel direct mee te maken in hun dagelijks leven.

Advies 13: Betrek de bewoners van Park Haagseweg, hoewel niet behorend tot het plangebied van het project, bij de ontwikkeling van hun leefomgeving.